• Lorem ipsum

Levering en uitvoering

 • Na ontvangst van de betaling zal levering plaats vinden.
 • Koper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de goederen of diensten. Verkoper bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 • De levering zal zo spoedig mogelijk plaats vinden:
  • Levertijden: de levertijd staat vermeld in de webwinkel bij het product.
  • Voor maatwerk is de levertijd op aanvraag.

Er kunnen onvoorziene omstandigheden optreden waardoor een levering mogelijk vertraagd. Gevolgkosten hiervan kunnen niet gedeclareerd worden.

 • Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Uitzondering hierop zijn voor u op maat gemaakte producten waarbij de productie reeds is gestart.

 • Voor vertraging van de levering accepteren wij geen schadeclaim, bestel uw producten tijdig.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Verkoper het bedrag dat Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Koper over op het moment en op de plaats van levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Let op: voor bezorging van producten die niet met pakketpost kunnen worden bezorgd geldt in sommige stadscentra en / of "wadden" / "Zeeuwse" eilanden een transportbeperking. Is dit op uw adres van toepassing, neem dan contact met ons op.
  Indien wij hier niet over zijn geïnformeerd kan u achteraf worden geconfronteerd met een transporttoeslag. 

Retouren

Wenst u een product te retourneren, neem eerst contact met ons op alvorens het te retourneren.
Maatwerkproducten nemen wij niet retour!
Voor consumenten:

Wij hanteren de wettelijk vastgestelde teruggaveregeling van maximaal 14 dagen waarbij de verzendkosten van de koper naar de verkoper voor rekening zijn van de koper. De koper verzorgt een eventuele retourzending in originele verpakking zelf voor eigen kosten en risico.
Voor bedrijven:
Wij hanteren de wettelijk vastgestelde teruggaveregeling van maximaal 14 dagen waarbij de verzendkosten van de verkoper naar de koper en van de koper naar de verkoper voor rekening zijn van de koper. De koper verzorgt een eventuele retourzending in originele verpakking zelf voor eigen kosten en risico. 

Reclames, klachten

 • Opdrachtgever heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
 • Reclame dient direct plaats te vinden na controle bij ontvangst en schriftelijk zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
 • Vermelde prijzen zijn van toepassing onder voorbehoud van druk- en schrijffouten.
 • Wij houden ons het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door te berekenen, u wordt hiervan op de hoogte gesteld. Mocht u niet akkoord gaan met een prijswijziging dan heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • Garantieclaims worden ten alle tijden voorgelegd en afgehandeld op advies van onze leverancier.
 • Wij accepteren een aansprakelijkheid tot een maximum van het order bedrag.